विर अस्पतालको सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलव्ध eduroam सेवा थप क्षेत्रमा विस्तार

विर अस्पतालको सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलव्ध eduroam सेवा थप क्षेत्रमा विस्तार

विर अस्पतालको सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलव्ध eduroam सेवा थप क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । यो सँगै इडियुरोममा आवद्द विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक […]